Team

Researchers

         
Dr. Fangwen Yu

Advisors:

      
Professor Luping Shi   
(2020.07 - )      

Professor Rong Zhao 
(2020.10 - ) 

Professor Michael Milford
(2017.08-2019.08) 

Professor Jianga Shang 
(2015.09-2020.06)

Professor Youjian Hu
(2015.09-2020.06) 

Collaborators :


Prof. Dr. Fuqiang Gu(Chongqing University)
(2021.01-) 

Marvin Chancán
(PhD Student at QUT)
(2019.07-2019.10) 

Alumni :


  Di Wang
(Currently engineer at the National Space Science Center,working on Space Robotics)
(2020.11-2020.12)

  Yang Gao
 (McGill University) 
(2020.11-2020.12)

 Penggang Gao
(Currently PhD student at University of Freiburg ,studying Robotics) 
(2020.12-2021.04)
  
 Yuhan Wang 
(Tsinghua University) 
 (2021.03-2021.6)
  
 Ziyi Gong 
(Currently PhD student at Duke University, Computational Neuroscience)
(2021.01-2021.06)
   
  Wenyi Li 
(Currently master student at University of Chinese Academy of Sciences, Brain-inspired computing, robotics)
(2021.01-2021.07)  
    
  Xin Chen
(Currently PhD student at Queen’s University Belfast, UK)
(2021.04-2021.07) 

Contact Us :

fangwen.yu[at]outlook.com or yufangwen[at]tsinghua.edu.cn